sectoren

overheid & semi-overheid

ONDERWIJS

In een veranderende wereld hoort het onderwijs mee te veranderen. Logisch. Ontwikkelingen in de samenleving en wetgeving hebben gevolgen voor de risico’s waaraan een onderwijsorganisatie blootstaat. Geneon kan helpen bij het identificeren en beheersbaar maken van deze risico’s, zodat nu en in de toekomst de nagestreefde kwaliteit van het onderwijs kan worden gegarandeerd.

Goed onderwijs vraagt onder meer om evaluatie van het functioneren van het schoolbestuur, de relatie met het management, governance en onderwijsopbrengsten en verantwoording afleggen aan stakeholders. Een corporate governance model kan integere bedrijfsvoering, financiële zekerheid en transparantie van de onderwijsorganisatie waarborgen. Geneon ondersteunt graag bij de implementatie van het model in een onderwijsorganisatie.

WONINGCORPORATIES

De activiteiten van woningcorporaties zijn door de jaren heen sterk veranderd. Woningcorporaties hebben zich van uitvoerende instanties van de rijksoverheid ontpopt tot ware ondernemingen. Ontwikkelingen in de samenleving en wetgeving hebben gevolgen voor de risico’s waaraan een corporatie blootstaat. Geneon kan helpen bij het identificeren en beheersbaar maken van deze risico’s. De verbetering van de interne beheersing, inzicht in risico’s en efficiënte inrichting van processen zorgen ervoor de positie als maatschappelijk ondernemer te versterken. Heeft een organisatie moeite met het correct naleven van de Governance code Woningcorporaties of wordt het tijd om de werking ervan in een organisatie te herzien? Geneon ondersteunt heel graag bij het verbeteren van uw interne organisatie.

ZORGINSTELLINGEN

Veranderingen in de zorg zijn volop in het nieuws. De politieke en maatschappelijk veranderingen hebben een enorme impact op de zorginstellingen. De gereguleerde marktwerking zorgt ervoor dat een zorginstelling zelf verantwoordelijk is voor de behaalde resultaten. Bovendien krijgt een organisatie te maken met toenemende vraag, een trend die zich ook in de komende jaren zal voortzetten. Niet alleen de kwantiteit van de vraag neemt toe, maar ook de kwaliteit. Patiënten vragen om meer transparantie en zorg die is afgestemd op de persoonlijke situatie. Het gevolg, een enorme toename van het risicoprofiel van een zorginstelling. Geneon kan ondersteunen bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico’s, door de implementatie van risicomanagement.

LOKALE OVERHEDEN

Lokale overheden worden steeds vaker afgerekend op prestaties, efficiëntie en een klantgerichte dienstverlening. Samenwerkingen en schaalvergrotingen moeten leiden tot besparingen en meer professionaliteit en tegelijkertijd wordt er meer flexibiliteit, stabiliteit, rechtmatigheid en transparantie verwacht. Deze tegenstrijdigheden zorgen voor een toename van risico’s waaraan een organisatie blootstaat. Geneon kan een organisatie helpen bij het in kaart brengen en beheersbaar maken van deze risico’s. Effectief en efficiënt risicomanagement is niet alleen nuttig voor toezicht en verantwoording achteraf, maar is ook een goed hulpmiddel bij de dagelijkse bedrijfsvoering.

Benieuwd of de manier waarop goed bestuur, transparantie en rechtmatigheid worden gewaarborgd, nog verder verbeterd kan worden? Geneon assisteert u graag.

WATERSCHAPPEN

Veranderingen in nationaal en Europees beleid zorgen voor een toegenomen nadruk op prestaties, waardoor financieel management nog belangrijker wordt. Welke gevolgen hebben deze veranderingen voor een organisatie? Geneon ondersteunt bij het opzetten van een goed interne beheersingssysteem, zodat beleidsdoelstellingen worden gehaald en er beter verantwoording aan externe toezichthouders kan worden afgelegd.